Skip to content

Situată în sud-estul județului Maramureș, în zona transfrontalieră cu Ucraina, Microregiunea Valea Izei-Moisei este una din cele mai atractive și vizitate zone din România, renumită pentru bisericile din lemn, vechi de secole. Cu o suprafață de 737 km2 și o populație de 42.864 locuitori, Microregiunea Valea Izei-Moisei este un teritoriu omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, simţul apartenenţei, aceleași  nevoi şi aşteptări comune din partea comunităţii.

Din punct de vedere geografic, microregiunea Valea Izei-Moisei, este depresiune intramontană tipică, predominante fiind zonele de deal. Suprafeţele extinse de păduri, fânețe şi livezi influenţează economia locală, activităţile tradiţionale în zonă fiind pomicultura, creşterea animalelor (în special bovine şi ovine), precum şi prelucrarea lemnului şi a produselor forestiere. În ciuda potenţialului existent, produsele locale cu valoare adăugată sunt foarte puţine, fapt datorat în principal lipsei facilităților de colectare, depozitare, ambalare, procesare și comercializare a produselor agricole.

Datinile şi obiceiurile bine conservate ale zonei de sud-est a Maramureșului, patrimoniul cultural material constituit din situri arheologice şi monumente istorice de interes internațional (UNESCO), naţional sau local, mediul nepoluat, cadrul natural şi peisagistic atractiv, constituie un potenţial turistic valoros, dar insuficient pus în valoare. Locuitorii microregiunii Valea Izei-Moisei sunt oameni mândri, harnici, pricepuţi, ambiţioşi şi doritori să aibă o calitate a vieţii mai bună. Populaţia este predominant rurală (peste 80%), este echilibrată pe sexe, iar fenomenul de îmbătrânire este puţin mai accentuat faţă de situaţia la nivel de județ și comparativ cu ponderea copiilor sub 15 ani, lucru care pe termen lung poate genera probleme. Din punct de vedere etnic, ponderea cea mai mare a populaţiei este deţinută de români. Celelalte etnii (inclusiv romii) au o pondere redusă, nici una din ele nu depășește 1%.

Nivelul general de educaţie al populaţiei este scăzut; aproape 70% din populaţia stabilă de 10 ani și peste are maxim studii gimnaziale sau învăţamânt primar. Conform studiului de identificare a nevoilor elaborat în etapa de animare a teritoriului, nevoia locurilor de muncă se dovedește a fi foarte stringentă, lucru care se datorează activităților de tip sezonier (agricultura de subsistență) și care favorizează migrația, mai ales în rândul tinerilor către mediul urban sau alte state UE. În teritoriu există zone sărace în cadrul a trei comune, cu valoarea indicelui de dezvoltare umană locală (IDUL) sub 55 şi categorii de populaţie cu risc de sărăcie şi excluziune socială. Cu toate acestea inițiativa antreprenorială există, fapt datorat în principal calificării, experienţei şi capitalului dobândit de cei care au lucrat în străinătate şi s-au întors în ţară sau au trimis bani familiilor, dar şi nevoii de găsire de soluţii alternative angajării.

Abordarea LEADER a cărei esenţă constă în promovarea de jos în sus a iniţiativelor şi activităţilor de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul endogen, identificate la nivel local, reprezintă soluţia ideală pentru a genera valoare adaugată în teritoriu şi a produce o schimbare socială, caracterizată de cooperare între actorii locali, adaptabilitate şi o mentalitate flexibilă. Grupul de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei este o construcţie instituţională la nivelul microregiunii, creată şi consolidată prin parteneriatul dintre actorii locali publici, privaţi şi ONG interesaţi în identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local. Strategia de dezvoltare locală (SDL) care va fi implementată prin programul LEADER pune accentul pe cooperarea, sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local pentru dezvoltarea într-o manieră integrată și inovativă a teritoriului şi construirea unui brand local.

Obiectivul general al SDL este favorizarea competitivităţii economice în microregiunea Valea Izei-Moisei, obţinerea unei dezvoltări echilibrate şi diversificate a economiei locale, crearea de noi locuri de muncă, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, creşterea atractivităţii locului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor săi. Pentru atingerea acestui obiectiv, SDL propune o serie de acțiuni de intervenție care vor contribui la valorificarea potentialului endogen şi la creşterea competitivităţii, precum si la rezolvarea unor probleme sociale. Măsurile propuse vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele în scopul implementării unor proiecte de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural și natural. Vor fi sprijinite atât acţiunile de animare şi transfer de informaţii şi cunoştinţe, cât şi cele de investiţii pentru dezvoltarea activităţilor tradiţonale, a tursimului, procesarea şi comercializarea produselor locale, valorificarea energiilor regenerabile, a potențialului IT & C, dezvoltarea infrastructurii la scara mică şi diversificarea serviciilor de utilitate publică (educaţionale, sociale, culturale). Pentru atingerea cu success a obiectivelor previzionate, GAL Valea Izei-Moisei intenţionează să se implice în proiecte de cooperare inter-teritoriale și trans-naționale pentru schimburi de experiență și bune practici. Temele principale care vor fi abordate in proiectele de cooperare, vor viza, turismul și promovarea produselor locale și tradiționale.

Caută aici
Meniu
Social Media

Abonare Newsletter

Abonează-te acum la Newsletter-ul nostru şi primieşti unltimele noutăţi pe email.

Ultimele Articole